Kontakta oss

Besöksadress

Lillhagavägen 2
155 30 Nykvarn

Visa på karta

Telefon 08 - 555 013 42

Akuta ärenden när kommunen har stängt Södertörns larmbord tel. 08-721 23 13

Kontaktperson

Åsa Godeau, rektor

Telefon 08 - 555 013 58

Värdegrund

Skolan har ordningsregler som arbetslag och elever har arbetat fram. Dessa syftar till skapa en trygg och lärande skolmiljö. Ordningsreglerna omfattas av flera perspektiv så som värdegrund, hälsa/miljö, lärande och säkerhet/lagstiftning. De lagar som gäller i samhället gäller naturligtvis även på skolan även om de inte står beskrivna i ordningsreglerna. Brott polisanmäls.


Ordningsregler

 • Jag visar hänsyn och respekt.
 • Jag har ansvar för att det är trivsamt både inne och ute i skolan genom att jag slänger skräp i papperskorgar och hjälper till på olika sätt att behålla skolan ren, hel och fin.
 • Jag använder Ipad och chromebook på ett sätt som gynnar mitt och andras lärande.
 • Jag lämnar min Ipad/chromebook i mitt skåp när jag äter lunch och när jag har idrott.
 • Jag har skyldighet att komma i tid till lektioner och ha med mig nödvändigt material.
 • Jag tar av ytterkläder på lektionstid och i matsalen.
 • Jag äter på rasterna, d.v.s. ingen förtäring sker i klassrum eller i biblioteket.
 • Rök-och snusförbud råder på skolan, liksom att ta med och förtära energidrycker.

Mobiltelefoner

Elever får ta med mobiltelefoner till skolan, men fel använd är den ett störningsmoment. Mobiltelefoner lämnas in i början på lektion och återfås i slutet på lektionen. Läraren har tillåtelse att omhänderta mobilen vid missbruk under lektionstid. Omhändertagna mobiler lämnas in till expeditionen och hämtas av eleven efter skoldagens slut. Vid upprepade omhändertaganden av mobilen får vårdnadshavare hämta ut mobilen hos rektor.

Konsekvenser för den som bryter mot reglerna:

 1. Påminnelse/ tillsägelse.
 2. Samtal med elev. Mentor informeras.
 3. Vårdnadshavare kontaktas.
 4. Möte med rektor, elev, vårdnadshavare och mentor.

Vid skadegörelse ska eleven återställa/reparera under lov eller fritid, eller ersätta kostnad.

Likabehandlingsplan

Skolans Trygghetsgrupp är aktiva i framtagandet av planen samt för att förankra den bland all personal på skolan. Alla klasser ges möjlighet till deltagande i framtagande av de nya målen och åtgärderna för läsåret.

Lillhagaskolans vision:

 • En skola för alla, här kan jag bli mitt bästa jag
 • Elever som har förmågan och kan fatta beslut grundade på etiska ställningstaganden och demokratiska värderingar kan göra sitt bästa
 • Elever som är trygga, trivs och upplever arbetsro lär sig mer
 • Elever känner delaktighet i sitt eget lärande och i annat som berör skoldagen
 • Elever upplever lärandet som stimulerande och meningsfullt

Skolan har en plikt att utreda och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kräkningar.Skolans verksamheter ska också bedriva ett målinriktat arbete för att dels främja lika rättigheter och möjligheter, dels för att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling.

Kontakta expeditionen för att ta del av dokumentet i sin helhet.

Polisanmälningar

Enligt skollagen är skolorna i Sverige inte skyldiga att anmäla brott. Vi väljer ändå att göra det om vi anser att brottet är tillräckligt allvarligt. Att polisanmäla en händelse löser dock sällan alla problem. Ofta finns det en underliggande orsak till händelserna, till exempel konflikter mellan elever, grupptryck eller en känsla av utanförskap. Vi försöker på olika sätt arbeta med eleverna på skolan för att förebygga otrygghet och negativt beteende, eller i efterhand reda ut vad som har hänt för att eleverna ska växa i sitt ansvarstagande, respekt för kamrater och vår fysiska miljö och utveckla sin empatiska förmåga.

När vi väljer att göra en polisanmälan gör vi det utifrån följande utgångspunkter:

 • Det som är ett brott utanför skolan även ska behandlas som ett brott om det sker under skoldagen
 • Elever som är på väg in i ett negativt, kanske kriminellt beteende, behöver tidigt och tydligt få signaler om att det de har gjort inte är acceptabelt.
 • Genom att polisanmäla och tydligt informera elever och vårdnadshavare om att vi gör detta, hoppas vi kunna förebygga brott och att elevernas incitament för att begå nya brott minskar om de vet vilka konsekvenserna blir.
 • Vi ökar elevernas trygghet om de vet att vi agerar kraftfullt på oacceptabelt beteende.

Kontakta expeditionen för att ta del av dokumentet i sin helhet.

Dela sidan