Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson


Telefon 08 - 555 010 00

Rektorer
Namn och kontaktuppgifter till rektorer finns på respektive skola.

Val av skola

Du som har ett barn som ska börja förskoleklass får i början av det år barnet fyller 6 år göra ett skolval. Detta val görs också vid inflytt till kommunen, gärna med så god framförhållning som möjligt.

I Nykvarns kommun sker valet av skola till förskoleklass genom en e-tjänst i början av varje år. För dem som flyttar in i kommunen används istället en blankett som skickas till utbildningskontoret i Nykvarn.

Så går skolvalet till

Kommunen avgör hur många elever varje skolenhet ska ta emot. I början av varje år öppnas en e-tjänst om skolval för vårdnadshavare till alla blivande 6 åringar som är folkbokförda i kommunen.
E-tjänsten för skolval är öppen en begränsad tid.
För dem som aktivt väljer skola försöker kommunen så långt det är möjligt att alla ska få vad de valt. Ibland går inte det, därför att fler elever än vad det finns platser för valde samma skola. Då måste kommunen avgöra vilka elever som har mest rätt till platsen eller platserna. Då tillämpas urvalsgrunderna nedan. För dem som inte väljer eller där vårdnadshavarna inte är överens, placerar kommunen eleven på en skola i närhet till hemmet eller till skolskjuts.

Urvalsgrunder

Grundregeln är att en elev placeras vid den av kommunens skolor där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå (skollagen 9 kap. § 15 och 10 kap. 30 §). Vårdnadshavarens önskemål ska tillmötesgås så långt det är möjligt. Detta får dock inte medföra att en annan elevs lagstadgade rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet med hänsyn till närhet och lämplig skolväg åsidosätts. Om antalet som sökt plats på en skola är fler än antalet tillgängliga platser på den skolan, tillämpas följande urvalsgrunder i angiven ordning:

  1. Elever med syskon inskrivet i årskurs F-3 på den önskade skolan.
  2. Relativ närhet.
  3. Lottning.
  4. Elever vars vårdnadshavare inte framställt något önskemål om skolplacering.
  5. Elever med tidigarelagd skolstart (i mån av plats)
  6. Elever från annan kommun (i mån av plats)

Syskonförtur

Elever med syskon i åk F-3 på vald skolenhet har förtur till plats på den enheten. Med syskon menas elever som bor i samma hushåll och som delar omsorgspersoner.

Relativa närhetsprincipen

Närhetsprincipen innebär inte att en elev som bor närmast en viss skola enbart av den anledningen ges företräde framför andra sökande. Istället är det enligt rättspraxis en relativ närhet som tillämpas. Det kan finnas flera skolor som ligger nära hemmet. Skolplatserna fördelas utifrån avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och en skolenhet nära hemmet. Det innebär att om två vårdnadshavare sökt samma skola och endast en elev kan erbjudas platsen, så har den elev företräde som har relativt sett närmst till den önskade skolan. Denna relativa närhetsprincip illustreras nedan.

Lottning

Om två elever med exakt samma förutsättningar valt samma skolenhet och endast en plats kan erbjudas, lottas den platsen ut till de sökande.

Tidigarelagd skolstart

Elever som ansöker om tidigarelagd skolstart till förskoleklassen (Skollagen 7 kap. § 11), året de fyller 5 år, får efter beslut börja i förskoleklass i mån av plats.

Elever från annan kommun

De elever som är familjehemsplacerade i Nykvarns kommun av annan kommun, likställs med andra elever, även om de inte har sin folkbokföring i kommunen. Se avsnittet 1.6 ”skolplacering utanför skolvalsperioden”, hur ansökan går till.

För dem som genom skolval väljer plats i Nykvarns kommun, men är folkbokförd i annan kommun, medges placeringen endast i mån av plats. För de eleverna inhämtas yttrande ifrån hemkommunen.

Skolskjuts

I kommunens Skolskjutsreglemente framgår vilka regler som gäller för att ha rätt till skolskjuts.
Det är bra att känna till dessa regler innan skolval görs.

Exempelvis framgår att om en elev bor inom 3 km ifrån närmaste skola vid val till förskoleklass, men väljer en skola där avståndet är längre än 3 km, kan rätten till skolskjuts påverkas. Skolskjuts kan då endast beviljas om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för utbildningsnämnden.


Relativa närhetsprincipen

Relativa närhetsprincipen

Fritidshem

Om ditt barn i dagsläget går i förskola i mer än 15 timmar i veckan får barnet automatiskt en plats på fritidshem. Du behöver inte göra en ny anmälan. Har du inte behov av fritidshem behöver du säga upp förskoleplatsen via e-tjänsten. 

Om barnet går 15 timmar i veckan (avgiftsfri) eller inte har en förskoleplats och du är i behov av en fritidshemsplacering ska ni ansöka om det via e-tjänsten här på hemsidan.

 

 

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.