Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Stöd, bidrag och stipendier

  Nykvarns kommun
Föreningsbidrag
 
På dessas sidor presenteras Nykvarns kommuns bidragsregler.
Föreningen registrerar sin ansökan om föreningsbidrag direkt från denna sida.
Vill du se mer information om ett specifikt bidrag väljer du länken
"Mer info" i anslutning till bidragets presentation nedan.

Ansökan aktivitetsbidrag

Bidragsansökan för år 2019 ska vara inlämnat senast den 11 november 2018.

Ansökan om aktivitetsbidrag sker två gånger per år - se mer information längre ner på sidan.
Alla bidrag ska sökas via webben.

Saknar föreningen ett giltigt användarnamn eller lösenord, kontakta kultur och fritid
tfn 08-555 010 00 eller e-post foreningsbidrag@nykvarn.se
Mina bidrag
Caps Lock är på
Glömt lösenord

Glömt lösenord
Ange namn och e-postadress för att få lösenord skickat till er.
Övrig förening och organisationÖvrig förening och organisation
Övrigt verksamhetsbidrag, övrig förening (2018)Ansökan senastAnsökan
Förening som inte kan söka bidrag enligt ordinarie regelverk kan söka verksamhetsbidrag.

Kan sökas löpande under året Till ansökan
Övriga bidragÖvriga bidrag
Särskilt bidrag (2018)Ansökan senastAnsökan
Särskilt bidrag kan sökas löpande under året, dvs. det finns inget sista ansökningsdatum. Detta bidrag kan i första hand sökas av föreningar som i den ordinarie verksamheten gör en värdefulla insatser för kommunens invånare.

Du kan välja om du vill skriva in anledning till ansökan direkt i webbformuläret eller om du vill lämna med en bilaga.

Bidraget kan sökas av alla föreningar och organisationer.

Om du inte har någon inloggning, kontakta kultur och fritid.
Mer info
Kan sökas löpande under året Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Utvecklingsbidrag (2018)  
Bidrag kan utgå till förening som har för avsikt att pröva och utveckla nya metoder eller verksamhetsformer. Bidrag kan utgå för att:
- främja jämställdheten i föreningen
- främja integration mellan olika kulturer
- främja funktionsnedsattas möjlighet att delta i föreningsaktiviteter
- främja samarbetet mellan föreningsliv, skola och fritidsgård
- andra utvecklingsmodeller som kan främja föreningslivets utveckling

En förutsättning för bidrag ska utgå är att verksamheten ska bedrivas som ett projekt. Stödet utgår efter prövning.
Mer info
Löpande under året Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Startbidrag (2018)  
Startbidrag är avsett att stimulera och underlätta nya föreningars bildande inom kommunen i enlighet med de allmänna bestämmelserna. En nystartad förening äger rätt att söka både startbidrag och grundbidrag.

Bidrag kan utgå med max 3 000 kronor efter ansökan.
Mer info
Kan sökas efter bildande av förening Inloggning krävs för att söka detta bidrag
StudieförbundStudieförbund
Ansökan om bidrag för kulturarrangemang (2018)Ansökan senastAnsökan
Kulturbidrag kan sökas löpande under året, dvs. det finns inget sista ansökningsdatum.

Bidraget kan sökas för olika kulturaktiviteter som studieförbunden gör i Nykvarns kommun. Bidraget avser möjlighet att öka delaktigheten i kulturlivet samt främja kulturupplevelser och eget skapande.

Efter avslutat arrangemang ska en utvärdering och en ekonomisk redovisning lämnas in innan utbetalning av bidrag sker.

Om du saknar inloggning, kontakta kundcenter.
Mer info
Kan sökas löpande under året Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Medlemsuppgifter, obligatoriskMedlemsuppgifter, obligatorisk
Medlemsuppgifter (2019)Ansökan senastAnsökan
Här skriver du i föreningens medlemsuppgifter. Medlemsuppgifterna är uppdelade i åldersgrupper. Tänk på att du på olika rader ska ange om medlemmen är folkbokförd i Nykvarn eller i en annan kommun. Har föreningen ingen medlem aktuell ålder skriver man 0.

Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som regelbundet deltar i verksamheten och betalar medlemsavgift. Minst 80% av medlemmarna ska vara folkbokförda i Nykvarns kommun, förening som inte uppnår 80% prövas separat.
Mer info
 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Barn- och ungdomsföreningBarn- och ungdomsförening
Grundbidrag (2019)Ansökan senastAnsökan
Beviljas för förening som har minst 10 aktiva medlemmar i åldern 5 - 20 år.
Nystartad förening kan under året söka grundbidrag.
2018-11-11 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Lokalbidrag (2019)  
Bidraget ska stödja föreningar som äger eller hyr lokal eller anläggning för ungdomsverksamhet.
Kommunen betalar endast ut bidrag för lokal eller anläggning där föreningen har sin huvudsakliga verksamhet.

Förutsättningar för att erhålla lokalbidrag:
- föreningen ska ha beviljats grundbidrag
- föreningen ska ha haft regelbunden verksamhet under minst ett år
- anläggningen ska vara godkänd av kommunen

Bidrag kan beviljas till föreningslokal med 80% av kostnaden, dock högst 25 000 kronor.
Mer info
2018-11-11 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Funktionärsbidrag (2019)  
Bidragets ändamål är att ge ungdomsorganisationerna möjligheter att engagera anställd
funktionär. Bidrag kan utgå efter ansökan och särskild prövning och under förutsättning att
kommunstyrelsen ställer medel till förfogande.

Förutsättning för att ansökan prövas är att:
- föreningen följer Nykvarns kommuns regelverk om allmänna bestämmelser
- föreningen har ett medlemsantal om minst 300 medlemmar i åldern 5-20 år,
medlemsantalet räknas per den 31/12 föregående år
- föreningens verksamhet ska i första hand vända sig till barn och ungdom

Förening som inte uppfyller fastställda villkor den 31/12 föregående verksamhetsår äger ej
rätt till funktionärsbidrag från och med 1/1 påföljande verksamhetsår.
Mer info
2018-11-11 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Aktivitetsbidrag 1/1-30/6 (2019)  
Kommunalt medlemsaktivitetsbidrag beviljas till förening som ansökt om grundbidrag och fått bidraget beviljat.

Bidragsberättigad sammankomst ska vara ledarledd, planerad och pågå i minst 60 minuter med minst tre deltagare utöver ledare. Bidragsberättigad ålder är 5-20 år och ledaren får inte vara under 15 år.

Det är två redovisningstillfällen under året, för perioden 1/1-30/6 senast den 25 augusti och för perioden 1/7-31/12 senast den 25 februari påföljande år.
Mer info
2019-08-25
(avser perioden 1/1-30/6 2019)  
Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Aktivitetsbidrag 1/7-31/12 (2019)  
Kommunalt medlemsaktivitetsbidrag beviljas till förening som ansökt om grundbidrag och fått bidraget beviljat.

Bidragsberättigad sammankomst ska vara ledarledd, planerad och pågå i minst 60 minuter med minst tre deltagare utöver ledare. Bidragsberättigad ålder är 5-20 år och ledaren får inte vara under 15 år.

Det är två redovisningstillfällen under året, för perioden 1/1-30/6 senast den 25 augusti och för perioden 1/7-31/12 senast den 25 februari påföljande år.
Mer info
2019-02-25
(avser perioden 1/7-31/12 2018)  
Inloggning krävs för att söka detta bidrag
KulturföreningKulturförening
Lokal- och driftsbidrag, Kulturförening (2019)Ansökan senastAnsökan
Bidraget är främst avsett för bygdegårds- och hembygdsföreningar. Bidraget avser hjälp till driftskostnader.2018-11-11 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Övrig förening och organisationÖvrig förening och organisation
Övrigt verksamhetsbidrag, övrig förening (2019)Ansökan senastAnsökan
Förening som inte kan söka bidrag enligt ordinarie regelverk kan söka verksamhetsbidrag.

Kan sökas löpande under året Till ansökan
Övriga bidragÖvriga bidrag
Särskilt bidrag (2019)Ansökan senastAnsökan
Särskilt bidrag kan sökas löpande under året, dvs. det finns inget sista ansökningsdatum. Detta bidrag kan i första hand sökas av föreningar som i den ordinarie verksamheten gör en värdefulla insatser för kommunens invånare.

Du kan välja om du vill skriva in anledning till ansökan direkt i webbformuläret eller om du vill lämna med en bilaga.

Bidraget kan sökas av alla föreningar och organisationer.

Om du inte har någon inloggning, kontakta kultur och fritid.
Mer info
Kan sökas löpande under året Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Anläggnings- och driftbidrag (2019)  
Anläggnings- och driftsbidrag
Bidraget avser att täcka en del av kostnaderna för drift och underhåll. Bidraget kan beviljas efter årlig prövning eller enligt avtal till:
- förening eller organisation för en allmän öppen anläggning som drivs av en förening
- förening med egen anläggning

Förutsättningar för att erhålla anläggningsbidrag:
- föreningen ska ha beviljats grundbidrag
- föreningen ska ha haft regelbunden verksamhet under minst ett år
- anläggningen ska godkännas av kommunen
Mer info
2018-11-11 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Utvecklingsbidrag (2019)  
Bidrag kan utgå till förening som har för avsikt att pröva och utveckla nya metoder eller verksamhetsformer. Bidrag kan utgå för att:
- främja jämställdheten i föreningen
- främja integration mellan olika kulturer
- främja funktionsnedsattas möjlighet att delta i föreningsaktiviteter
- främja samarbetet mellan föreningsliv, skola och fritidsgård
- andra utvecklingsmodeller som kan främja föreningslivets utveckling

En förutsättning för bidrag ska utgå är att verksamheten ska bedrivas som ett projekt. Stödet utgår efter prövning.
Mer info
Löpande under året Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Startbidrag (2019)  
Startbidrag är avsett att stimulera och underlätta nya föreningars bildande inom kommunen i enlighet med de allmänna bestämmelserna. En nystartad förening äger rätt att söka både startbidrag och grundbidrag.

Bidrag kan utgå med max 3 000 kronor efter ansökan.
Mer info
Kan sökas efter bildande av förening Inloggning krävs för att söka detta bidrag
StudieförbundStudieförbund
Ansökan om bidrag för kulturarrangemang (2019)Ansökan senastAnsökan
Kulturbidrag kan sökas löpande under året, dvs. det finns inget sista ansökningsdatum.

Bidraget kan sökas för olika kulturaktiviteter som studieförbunden gör i Nykvarns kommun. Bidraget avser möjlighet att öka delaktigheten i kulturlivet samt främja kulturupplevelser och eget skapande.

Efter avslutat arrangemang ska en utvärdering och en ekonomisk redovisning lämnas in innan utbetalning av bidrag sker.

Om du saknar inloggning, kontakta kundcenter.
Mer info
Kan sökas löpande under året Inloggning krävs för att söka detta bidrag

     

Frågor eller synpunkter kring bidragsansökan eller bidragsregler ställs till Gunilla Thorsén eller via telefon 08-555 011 98.


FRI Webb-Bidrag
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.
 
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.