Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson 

Liridona Rama, enhetschef

Telefon 08 - 555 010 00

Ensamkommande flyktingbarn

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn.

Den 1 januari 2014 trädde en lag i kraft som innebär att Sveriges kommuner är skyldiga att ta emot ensamkommande barn och unga som anvisas av Migrationsverket. Kommunerna har ingen möjlighet att få anvisnings beslut överprövade.

Kommunerna ansvarar för mottagande, boende och omsorg av ensamkommande barn och ungdomar. Ansvaret gäller både asylsökande och ensamkommande barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd.

Barnet anvisas till Nykvarn

När ett ensamkommande asylsökande barn anvisas till Nykvarns kommun får integrationsenheten en avisering om att ett barn är på väg. Kommunen blir ansvarig för omhändertagandet av barnet. Integrationsenheten ska inom max 48 timmar hitta ett lämpligt boende.

Barnet anländer till Nykvarn

Nykvarns kommun ansvarar för att ordna resan för barnet från ankomstkommunen till det boende där barnet ska vistas. Kommunen har sedan fortsatt ansvar för boende och omsorg under den tid ansökan om asyl prövas.

En utredning startas

Integrationsenheten startar en utredning där barnets behov utreds.

Barnet placeras i ett boende

Barnet placeras i ett lämpligt boende, antingen ett av kommunens HVB-boenden (hem för vård eller boende) eller i ett familjehem.

HVB-boende

I Nykvarn har vi fyra HVB-boenden (hem för vård eller boende), som alla drivs i kommunal regi. På boendena finns personal dygnet runt och deras huvudsakliga arbetsuppgift är att introducera ungdomarna i samhället samt att förbereda dem inför att kunna leva ett självständigt liv i Sverige.

Familjehem

Familjehem är ofta ett mer effektivt sätt att skapa en god integration och socialisering av barn och ungdomar än boende i institutionsform. Därför ser Nykvarns kommun gärna att så många barn som möjligt ges möjlighet att få den typen av boende.

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn som en familjemedlem för att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en längre eller kortare tid. Familjehemmet får en viss ersättning, en månatlig omkostnadsersättning som täcker barnets kostnader för livsuppehälle och andra särskilda utgifter.

Kommunen utser en god man

Ensamkommande barn har enligt lag rätt till en god man som ansvarar för barnets ekonomi och juridiska rättigheter. Beslut om att förordna och upphäva godmanskap fattas av kommunens överförmyndare i dessa ärenden.

Barnet börjar skolan

Barnet har rätt att gå i skolan i väntan på beslut gällande asylansökan. Barn som har fått uppehållstillstånd omfattas av vanligt skolplikt.

Alla barn och elever i Nykvarns kommun ska få det stöd som krävs för att nå de nationella målen och utvecklas så långt som möjligt. Detta gäller även ensamkommande flyktingbarn. Barnets kunskapsnivå kartläggs och bedöms, resultatet ligger sedan till grund för vilken årskurs barnet ska placeras i.

Barnet får uppehållstillstånd

Om barnet får uppehållstillstånd i Sverige ansvarar kommunen för fortsatta insatser under barnets uppväxt, fram till 21-årsdagen. När barnet beviljas permanent uppehållstillstånd ska vård- och omsorgsnämnden skicka en ansökan till tingsrätten om att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. När denna vårdnadshavare utsetts av tingsrätten upphör godmanskapet.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.