Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Kontaktperson

Ing-Marie Bengtsson, Myndighetschef, Enhetschef LSS SOL

Telefon 08 - 555 014 76

Vilka insatser finns att söka

Ansökan om insatser enligt LSS görs till kommunens LSS-handläggare.

Det är den enskilde eller dennes företrädare som kan ansöka om insatser med stöd av LSS.

Stöd och rådgivning

Rådgivning och annat personligt stöd söks hos landstinget. För mer information läs på 1177.se.

Personlig assistans

Insatsen riktar sig till personer med svår funktionsnedsättning som behöver personlig hjälp för att klara de grundläggande behoven.

De grundläggande behoven är enligt LSS följande:

  • behov av hjälp med personlig hygien
  • behov av hjälp med måltider
  • behov av hjälp med att klä av och på sig eller
  • behov av hjälp att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde.

Utöver assistans för de grundläggande behoven kan den enskilde även få rätt till insatser för andra kvalificerade personliga behov.

Personliga assistenter kan vara anställda hos kommunen, privata företag/kooperativ eller så kan personen själv bli arbetsgivare åt sina assistenter.

Personer som är över 65 år kan inte ansöka om personlig assistans.

Ledsagarservice

Ledsagarservicen ska bidra till att underlätta kontakter med andra och ge möjlighet att delta i samhällslivet, exempelvis att besöka vänner och delta i fritidsaktiviteter. Ledsagaren följer med till och från aktiviteten och kan även ge stöd under aktiviteten.

Kontaktperson

Kontaktpersonen ska vara en kontakt som kan hjälpa till att bryta isolering och underlätta ett självständigt liv. Kontaktpersonen ska ha ett stort engagemang och intresse för andra människor och bestämmer tillsammans med den enskilde vad de ska göra tillsammans.

Avlösarservice i hemmet

Föräldrar med barn som har funktionsnedsättning kan behöva hjälp med avlösning för att få möjlighet att koppla av eller genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Avlösning i omvårdnaden kan även gälla för familjehem.

Avlösning i hemmet kan ges både som regelbunden insats och vid situationer som inte kan förutses. Hur omfattande avlösarservicen bör vara kan inte fastställas generellt utan måste vila på en individuell bedömning.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga får avlösning. För en person med funktionsnedsättning kan korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebära ett välbehövligt miljöombyte och en stimulans i den personliga utvecklingen.

Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en stödfamilj eller på annat sätt som till exempel lägervistelse.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Barn med funktionsnedsättning kan ha rätt till förlängd skolbarnsomsorg fram till de slutar gymnasiet. Insatsen är riktad till barn som av olika anledningar inte kan vara hemma själva före och efter skoldagen samt under lov när föräldrarna förvärvsarbetar.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn som på grund av sitt funktionsnedsättning inte kan bo hemma har möjlighet att söka denna insats. Familjehem innebär att barnet bor i en annan familj än den biologiska familjen. Boende med särskild service ska ofta tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov, men kan ibland också vara motiverat på grund av skolgång på annan ort.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad

Denna insats ska kunna utformas på olika sätt, men huvudformerna är servicebostad eller gruppbostad. För båda boendeformerna gäller att bostaden ska vara fullvärdig, att den är den enskildes privata och permanenta hem och att den inte ska ha en instutionell prägel. Dessutom innebär insatsen att omvårdnad ska ges utifrån individuella behov och önskemål, med syfte att tillförsäkra den enskilda goda levnadsvillkor.

Daglig verksamhet

Personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig har rätt till daglig verksamhet om de tillhör personkrets 1 eller 2.

Verksamheten ska vara meningsfull och erbjuda den som har funktionsnedsättning stimulans, utveckling och gemenskap efter dennes önskemål. Det är viktigt att verksamheten utformas med hänsyn till individuella behov.

Individuell plan

Den som har insatser enligt LSS erbjuds att få en individuell plan. Planen består av planeringsmöten där man bjuder in viktiga personer och tillsammans med den enskilde, diskuterar och planerar på vilket sätt den enskildes situation ska utformas. Planeringen resulterar i ett dokument som följs upp regelbundet

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.