Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Kontaktperson 

Gunilla Ramstedt, Individ och familjeomsorgs chef

Telefon 08 - 555 010 00

Jourhem

Ett jourhem är en helt vanlig familj med starkt engagemang, stabila levnadsförhållanden och intresse för barn och ungdomar. Ni har tid, vilja och engagemang för att ta emot barn/ungdomar och ge dem känslomässig och praktisk omsorg.

Ett jourhem har beredskap att ta emot barn och ungdomar för akut placering. Tiden för en jourhemsplacering varierar från något dygn upp till ett halvår.

Hur blir man jourhem?
Efter att ni har anmält ert intresse kommer ni att bli kontaktade av en familjehemssekreterare. Vid den första kontakten lämnar familjehemssekreteraren ytterligare information och ni bokar in ett första möte. Ni som jourhem blir intervjuade och utredda av familjehemssekreterare för att på bästa sätt paras ihop med ett barn eller ungdom.

Vilka kan bli jourhem?
Alla som vill kan anmäla sitt intresse för att bli jourhem. Civilståndet är inte av avgörande betydelse och inte heller om man bor i hus eller lägenhet. Det viktiga är att er familj känner att det finns fysiskt och känslomässigt utrymme samt engagemang för ytterligare en familjemedlem.

Vem placeras i ett jourhem?
Barn och ungdomar som aktualiseras och utreds inom socialtjänsten kan placeras i ett jourhem. I de flesta fall kan barnet/ungdomen bo kvar hemma under utredningstiden, men ibland finns det skäl att flytta ett barn/ungdom omgående. Skälen till detta är desamma som vid en familjehemsplacering, men av en akutare karaktär. I vissa fall får socialtjänsten omhänderta barn/ungdomar mot föräldrarnas vilja, enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid en frivillig placering placeras barnet/ungdomen enligt socialtjänsten (SoL).

Vilka förväntningar har socialtjänsten på er som jourhem?

  • Ni ska vara goda förebilder för barnet/ungdomen.
  • Samtliga i familjen är positivt inställda till att ta uppdrag som jourhem. Det är viktigt att ev. egna barn vet vad det innebär.
  • Ni som jourhem är en mycket viktig del av det team som behöver finnas runt det placerade barnet/ungdomen. Förutom kontakten med barnets biologiska föräldrar och släktingar behövs också ett fortlöpande samarbete med handläggare i socialtjänsten. Andra instanser i barnets dagliga liv, såsom barnomsorg eller skola, är också viktiga att följa upp.
  • Ni som jourhem ska följa den planering som gjorts för barnet/ungdomen från socialtjänsten.

Vad erbjuds ni som jourhem?

  • Ni erbjuds fortlöpande stöd av familjehemssekreterarna samt det placerade barnet/ungdomens socialsekreterare.
  • Ni får ersättning för omkostnader som skall täcka kostnader för mat, logi, kläder, fritidsaktiviteter och annat som barnet/ungdomen behöver. Utöver detta får ni ett arvode för er arbetsinsats. Arvodets storlek varierar utifrån barnets ålder och den arbetsinsats som uppdraget kräver. Arvodet är skattepliktigt samt sjukpenning- och pensionsgrundande. Storleken på arvodet följer kostnadsutvecklingen inom vårdyrkena och vi följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer om ersättningar.

Hur går en jourhemsutredning till?
Ni kommer att bli inbjudna till socialkontoret för ett första samtal och ni kommer få med er en folder hem att fylla i, den heter ”BRA fam”. Familjehemssekreterarna behöver även ett godkännande från er att begära ut registerutdrag från olika myndigheter. Om familjehemssekreterarna sedan gör bedömningen att det inte finns några hinder för er familj att bli jourhem bokas ett hembesök in. Vid hembesöket träffar familjehemssekreterarna hela familjen för att se vilka ni är och hur ni bor. I samband med detta hembesök ges ytterligare information om uppdraget.

Sedan påbörjas en mer omfattande utredning med flera hembesök och djupintervjuer som består av delarna: er uppväxt, ert vuxenliv, ert eventuella föräldraskap samt hur ert nuvarande liv ser ut.

För att bli godkänd som jourhem krävs en noggrann process som kan ta några månader. Familjehemssekreterarna och barnhandläggarna matchar sedan er familj mot ett särskilt barn för att se att barnets behov kan bli tillgodosedda hos er som jourhem.

Är ni intresserade av att vara jourhem under en kortare eller längre tid och därmed öppna ert hem och hjärta för ett barn/ungdom?
Anmäl Ert intresse för att bli familjehem till:
Bengt Vahlgren, familjehemssekreterare, tel 08-555 014 77, bengt.vahlgren@nykvarn.se
Anna Hallgren, familjehemssekreterare, tel 08-555 01064, mejl: anna.hallgren@nykvarn.se

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn