Kontakta oss

Besöksadress

Vårdbyggnaden, plan 3

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Kontaktperson

Överförmyndarverksamhet

Besökstid: Tisdag kl 14-16  och Torsdag kl 9.30 - 11.30

Övrig tid, finns överförmyndaren tillgänglig på telefon och bokade besök.

Telefon 08 - 555 010 00

God man och förvaltare

En god man eller förvaltare förordnas första gången av tingsrätt. Som god man eller förvaltare företräder man huvudmannen utifrån vad som ingår i uppdraget.

I uppdraget kan ingå att förvalta egendom, sörja för person och bevaka rätt. God mans- eller förvaltaruppdraget innebär att vara "spindeln i nätet". Att vara den som ser till att huvudmannen får det den har rätt till.

God man och förvaltare har i princip samma huvuduppgifter men ansvar och befogenheter skiljer sig åt. Att vara god man eller förvaltare handlar i grunden om att hjälpa en medmänniska.

God man

God man kan inte utses mot en persons vilja utan är en frivillig åtgärd som innebär att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga och ska samtycka till det god man gör.

Förvaltare

Förvaltare kan utses mot en persons vilja. Förvaltare utses endast då en mindre ingripande åtgärd inte fungerar för att ge den enskilde hjälp. Vid förvaltarskap förlorar huvudmannen rättshandlingsförmåga för de delar som förvaltaruppdraget avser. Inom uppdraget är det förvaltaren som beslutar och inget samtycke behövs från huvudmannen.

Förmyndare

Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans förmyndare för sina barn, så kallade legala förmyndare, som sådan ska förmyndare ta hand om barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter.

I princip råder så kallad fri föräldraförvaltning, d.v.s. att det huvudsakliga ansvaret för att förvalta ett barns egendom ligger på förmyndarna. Det finns emellertid undantag i den fria förvaltningen genom att förvaltning av barns egendom kan stå under överförmyndarens tillsyn. Förmyndare är vid dessa tillfällen skyldiga att lämna upplysningar till överförmyndaren.

Om ett barn har en förmögenhet som överstiger åtta prisbasbelopp är förmyndare skyldiga att omedelbart anmäla detta till överförmyndaren. Förmyndare ska därefter varje år lämna en redovisning över barnets egendom till överförmyndaren.

Oavsett hur stort värdet är på barnens tillgångar är förmyndare skyldiga att förvalta barns tillgångar på det sätt som står i Föräldrabalken. Ett barns tillgångar får bara användas till barns behov och inte till föräldrarnas. Om det är nödvändigt kan överförmyndaren besluta att förmyndare ska redovisa hur de förvaltar barnets tillgångar, även om tillgångarna ligger under åtta prisbasbelopp. Överförmyndaren kan även ingripa och spärra barnets tillgångar om förmyndare inte förvaltar dessa till barnets fördel.

För vissa handlingar krävs alltid överförmyndarens godkännande, t.ex. när ett barn ska köpa eller sälja en fastighet eller en bostadsrätt eller om ett barn ska låna eller låna ut pengar.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.