Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Starta en detaljplan

Om du planerar att göra en åtgärd som innebär att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas har du möjligheten att begära ett planbesked av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tar ut en avgift för att lämna planbesked.

För att få ett planbesked om att få upprätta, ändra eller upphäva en detaljplan skickar du in en ansökan till kommunen. Kommunstyrelsen fattar sedan beslut om att inleda en planläggning eller inte.

Vid ett positivt planbesked börjar planarbetet med ett första möte med tjänstemän på samhällsbyggnads avdelningen. Där diskuteras bland annat syfte, utformning och lagstiftning. Där redovisas även uppskattning på kostnader. Ett normalprojekt medför kostnader på cirka 500 000 - 1 000 000 kronor. Detta är en uppskattning som varierar beroende på planens omfattning och komplexitet. Ett positivt planbesked är inte en garanti för att en detaljplan kan antas. Under planarbetet kan synpunkter och information exempelvis innebära att ändring av inriktning och/eller omfattning behöver göras.

Vid ett negativt planbesked ska skäl för avslaget framgå av beslutet. 

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om planbesked inom fyra månader från att fullständig ansökan inkommit till kommunen. Beslut om planbesked kan inte överklagas.

Ansökan

Handlingar som behövs för att ansöka om planbesked är:

 • Ansökningsblankett med en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden
 • En karta som visar det område som berörs
 • Om åtgärden avser ett byggnadsverk ska ansökan också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

Kostnad

För ansökan om planbesked utgår en avgift enligt kommunens taxa. Kostnaden varierar mellan 10 000 kr - 20 000 kr beroende på projektets omfattning. 
Taxan fastställdes 2017-10-26 av Kommunfullmäktige och började gälla 2018-01-01. 


Enkel åtgärd

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

 • Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m² bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 m² eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
 • Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
 • Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.  Kostnad enligt fastställd taxa: 10 000 kr

Medelstor åtgärd

 • Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.
  Kostnad enligt fastställd taxa: 15 000 kr

Stor åtgärd

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

 • Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 m² bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m² markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
 • Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
  Kostnad enligt fastställd taxa: 20 000 kr
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.