Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Planprocessen

Syftet med en detaljplan är att juridiskt reglera bebyggelsens omfattning och användning inom ett visst område. Sedan 1 januari 2015 upprättas detaljplaner genom standardförfarande eller utökat planförfarande. I vissa fall förekommer även samordnat och begränsat förfarande.

Planprocessen kan påbörjas av olika anledningar. Kommunen kan initiera en detaljplan för att till exempel bygga skolor och vägar, men ofta kontaktas kommunen av en markägare eller exploatör som vill genomföra ett byggprojekt.

Standardförfarande förutsätter att planförslaget är av begränsad betydelse, att förslaget är av mindre intresse för en bredare allmänhet, att ett genomförande inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan samt att förslaget är förenligt med översiktsplanen. Nedan följer en beskrivning av standardförfarande.

Planbesked

Du som vill upprätta en detaljplan för ett visst område börjar med att ansöka om ett planbesked. Du får planbeskedet senast fyra månader efter din ansökan, och i beskedet meddelar kommunen om de kommer att inleda ett planläggningsarbete eller inte. Kommunens beslutet går inte att överklaga. Kommunen kan också inleda planarbete på eget initiativ. Det kan både vara kommunen själv eller andra som har det egentliga intresset av planen.

Kommunen tar ut en avgift för planbeskedet, enligt den i Kommunfullmäktige beslutade taxan.  

Sedan tas en avgift ut för upprättandet av en detaljplan. Det vanligaste är att ett plankostnadsavtal upprättas mellan kommunen och exploatören. Ibland tas en planavgift ut istället. Det innebär att kostnaderna för detaljplanen tas ut vid bygglovsskedet.

I Nykvarns kommun är det Kommunstyrelsen som beslutar om planbesked och planuppdrag samt prioriteringen av detaljplaneärenden.

Programskedet

Programskedet är ett valfritt steg i planprocessen. Ett program tillämpas som regel inte när ett standardförfarande används utan är mer vanligt i detaljplaner med ett utökat förfarande.

Ett program ska innehålla en uppskattad tidplan för planeringsprocessen samt ange förutsättningar, mål och syfte med planläggningen. Berörda sakägare ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan viktiga beslut tas. Avsikten med ett program är delvis att i ett tidigt skede samla in åsikter och information om planområdet av allmänhet, sakägare och myndigheter.

Samrådsskedet

När kommunen har tagit fram ett planförslag får fastighetsägare, hyresgäster som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information och för att demokratisera planprocessen. Ibland ordnas även ett samrådsmöte för att berätta om förslaget. Om du har synpunkter på förslaget till en detaljplan ska du lämna dem i skriftlig form innan samrådstidens slut. Samrådstiden är minst tre veckor.

Kommunen, kan om det finns skäl, ändra planförslaget med hänsyn till synpunkterna eller förklara varför synpunkterna inte beaktas i en redogörelse. Denna redogörelse samordnas med redogörelsen för granskningskedet och skickas ut efter granskningen.

Granskningsskedet

Planförslaget med eventuella ändringar ställs sedan ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle för dig som är berörd av förslaget att lämna dina synpunkter. De som yttrat sig under samrådet, och andra berörda, ska få ett meddelande om att planförslaget ska granskas. Kommunen ska se till att planförslaget finns tillgängligt för granskning i minst två veckor, tiden får dock förkortas om alla är överens om det.

Om du berörs av planförslaget och har synpunkter på planen måste du framföra dina synpunkter skriftligt för att senare ha rätt att överklaga Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Synpunkterna måste ha inkommit senast innan granskningstiden har gått ut.

De skriftliga synpunkterna från samrådet och granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande. När granskningsutlåtandet är färdigt skickas utlåtandet eller information om var det finns tillgängligt till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande

När granskningstiden har gått ut är det sedan Kommunfullmäktige som antar detaljplanen.

Antagandebeslutens tillkännagivande anslås på kommunens anslagstavla och överklagandetiden, som är tre veckor, räknas från den dag då tillkännagivandet anslås. Endast sakägare som inte fått sina skriftliga synpunkter tillgodosedda från samråds- eller granskningstiden får överklaga. Sakägare är du om du till exempel bor i planområdet, äger fastigheter eller har andra rättigheter inom planområdet eller om du är granne till området. Du kan också överklaga planen om du anser att processen varit felaktigt genomförd, så kallat formaliafel.

Du skickar ditt överklagande till kommunen, som sedan skickar det vidare till länsstyrelsen.

Överklagande kan ske i flera olika steg. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen, och deras beslut kan i vissa fall överklagas till mark- och miljööverdomstolen.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat eller att länsstyrelsen inte överprövat planen. Då kan planen börja användas, och man kan söka bygglov som prövas utifrån bestämmelserna i detaljplanen. Kommunen meddelar laga kraft med en annons i Länstidningen och på hemsidan.

Om någon har överklagat detaljplanen vinner den laga kraft när länsstyrelsen eller domstolen slutligt har avgjort ärendet och det beslutet inte överklagas. Resultatet av ett överklagande kan också bli att planen inte vinner laga kraft.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.