Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Tekannan 1 m.fl. - Samråd

Vad är syftet med planen?

Syftet med detaljplanen är att tillskapa fler bostäder i Nykvarns centrala delar samt att utveckla Gammeltorpsvägen till en stadsgata. Området blir en förlängning av Nykvarns centrum och binder samman centrum med Folkets park och Gamla IP.

Väster om Gammeltorpsvägen föreslås befintlig parkering längs vägen bebyggas med bostadshus i tre till fyra våningar. Parkeringen kommer att grävas ned under husen. Längs Mikael Wincklers väg ersätts AB Nykvarnsbostäders kontor med ett ett bostadshus i fyra våningar över två garageplan. Antalet tillkommande lägenheter beräknas till ca 50-60 st i den delen av planområdet. Antalet lägenheter är inte bestämt då planen medger varierande lägenhetsstorlekar.

Öster om Gammeltorpsvägen uppförs nya bostadshus inom fastigheterna Tekannan 1 och del av Nykvarn 10:42 samt Tillbringaren 1. Antalet tillkommande lägenheter beräknas till ca 40-45, men även här medger detaljplanen varierande lägenhetsstorlekar. Inom Tekannan 1 och del av Nykvarn 10:42 planeras ett seniorboende i nio våningar. Den tillkommande bebyggelsen på Tillbringaren 1 tillåts byggas i fyra våningar.

Planområdet är ca 1,9 hektar stort och detaljplanen handläggs med normalt förfarande.

Planprogram

Som ett första steg i planprocessen togs ett planprogram fram. Planprogrammet omfattade ett större område och kommunen har efter programmet valt att gå vidare med planläggningen av de delar som omfattar AB Nykvarnsbostäders projekt.

Planprogrammet var ute på programsamråd mellan 2017-02-13 och 2017-03-10. De synpunkter som kom in under programsamrådet samt kommunens svar på dessa kan läsas i programsamrådsredogörelsen.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-10 §165 att godkänna slutversionen av programhandlingen och därmed avsluta programskedet i planprocessen.

Hur långt har planen kommit?

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-10 §165 att skicka ut detaljplanen på samråd. Detaljplaneförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida och i kundcenter i kommunhuset från 2017-11-02 till och med 2017-12-01.

Eventuella synpunkter ställs skriftligen till Samhällsbyggnadsavdelningen och ska vara avdelningen tillhanda senast 2017-12-01. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Dessa skickas till:

  • kommun@nykvarn.se
  • Nykvarns kommun
    Samhällsbyggnadsavdelningen
    155 80 Nykvarn

Samrådsmöte

Ett öppet samrådsmöte kommer att hållas utanför Qulturum Sländan i Nykvarns bibliotek 2017-11-13. Kommunens och AB Nykvarnsbostäders tjänstemän finns på plats mellan 17:30-18:30.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mappStorlek på filenKnapp för att expandera beskrivning
69.3 kB
01_Kungörelse_Tekannan_1_Samråd.pdf
141.3 kB
02_Protokollsutdrag_KS_Tekannan_1_Samråd.pdf
66.3 kB
03_Tjänsteskrivelse_Samråd.pdf
563.2 kB
04_Plankarta_Tekannan_1_Samråd.pdf
701.6 kB
05_Plan- och genomförandebeskr._Tekannan_1_m.fl._Samråd.pdf
754.2 kB
06_Planprogram Slutversion.pdf
197.1 kB
07_Programsamrådsredogörelse 20170503.pdf
93.2 kB
08_Tekannan_1_Sändlista_Samråd.pdf
67.4 kB
09_Tekannan_1_berörda fastigheter enl fastighetsförteckning.pdf
541.2 kB
10_Dagvattenutredning_Tekannan_170724.pdf
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.