Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Detaljplan för del av Grytan 3

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2018-01-23 §15 att skicka ut det detaljplan för del av Grytan 3 på samråd.

Diarienr: KS 2011:160


Syftet med detaljplanen är att reglera användningen av planlagd mark i nya Nykvarns centrum som är under uppförande. Dessutom ingår att reglera byggrätten för ett kvarter öster om parken samt reglera byggnadshöjden för kvarteret söder om parken så att byggnadshöjden blir enhetlig för byggrätterna inom hela det kvarteret.

Ändringen av detaljplanen ger möjlighet att uppföra bebyggelse på kvartersmark, vilket också tidigare gällande detaljplan möjliggjort. Dock har byggrätten justerats för att skapa en fristående byggnad öster om parken.

Planområdet är ca 0,9 ha och är beläget i mitt i Nykvarns centrum. Området avgränsas av centrumbebyggelse och allmän platsmark på alla sidor, förutom i söder där det också angränsar till befintligt grönområde. I norr avgränsas planområdet av kvartersmark där ny bebyggelse är under uppförande. Delar av planområdet ägs av privata fastighetsägare och av kommunen.  

Detaljplanen hanteras med begränsat standardförfarande enligt reglerna i Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse från 2015-01-02. Detta innebär att om samtliga sakägare godkänner planen under samrådet så kan granskningsskedet hopppas över och planen går dirket till antagande efter samråd. Om inte alla sakägare godkänner planen under samrådet måste granskning genomföras.

Planprocessen, Boverket


Samråd 

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i kundcenter i kommunhuset samt på kommunens hemsida från 2018-06-21 till och med 2018-07-12.

Eventuella synpunkter ställs skriftligen till Samhällsbyggnadsavdelningen och ska vara avdelningen tillhanda senast 2018-07-12. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Kommunen tar emot synpunkter via mail och per post på följande adresser:

  • kommun@nykvarn.se

  • Nykvarns kommun
    Samhällsbyggnadsavdelningen
    155 80 Nykvarn
Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mappStorlek på filenKnapp för att expandera beskrivning
81.4 kB
Underrättelse om samråd.pdf
52.3 kB
Protokollutdrag Kommunstyrelsen 2018-01-23.pdf
680.3 kB
Plankarta.pdf
3.8 MB
Plan- och genomförandebeskrivning.pdf
69 kB
Sändlista.pdf
496.6 kB
Behovsbedömning.pdf
1.7 MB
Dagvattenutredning.pdf
2.4 MB
Trafikbullerutredning.pdf
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.