Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

 

Telefontid Måndag-torsdag 10-12

Telefon 08-555 010 00

Ordförklaringar

Gods

Jordegendom

Godssystem

Ekonomiskt-socialt system för organisation av storskalig jordbruksdrift, oftast avseende den agrara produktionen inom en feodal europeisk samhällsstruktur med decentraliserad och i begynnelseskedet självhushållande ekonomi.

Herrgård eller herresäte

Större lantegendom med ståndsmässig bebyggelse, byggd på ett sätt som anstod en herreman. Med herrgård avses såväl egendomen (godset) som dess karaktärsbyggnad (corps de logis).

Slott

Byggnad eller ett byggnadskomplex i kunglig eller statlig ägo och med representativa funktioner, ofta befäst och med påkostad utformning och utsmyckning. Numera innefattar termen även större herrgårdsbyggnader på landet i enskild ägo av hög arkitektonisk och konstnärlig kvalitet, en mindre sådan anläggning kallas lustslott (jfr palats).

Säteri

Ursprungligen en lantegendom ägd och bebodd av en frälseman och i kraft av adelns privilegier befriad från på jorden vilande allmänna skatter (säterifrihet). Säteriet var ofta huvudgård i ett godskomplex av spridda frälsegårdar. Efter adelsprivilegiernas upphävande har från 1800-talet benämningen säteri använts om äldre, stora och välbyggda lantgårdar i allmänhet.

Källa: Nationalencyklopedin

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn