Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

 

Telefontid Måndag-torsdag 10-12

Telefon 08-555 010 00

Kontrollplan

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om

  • Vilken kontroll som ska ske i det aktuella projektet
  • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till bygglovsavdelningen
  • Vilka anmälningar som ska göras
  • Tidpunkter för eventuella etapper i arbetet

För enklare projekt ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet. På så sätt kan man få ett snabbt startbesked. Se länk nedan för exempel på hur en kontrollplan kan se ut.

Exempel på enkla åtgärder

  • Små ändringar i en- eller tvåbostadshus: exempelvis ny- och tillbyggnader upp till 15 kvm (exempelvis inglasning av altan, växthus, kolonistugor, garage eller bastu), takkupor, balkonger.
  • Små ändringar i flerbostadshus eller verksamheter: exempelvis ny- och tillbyggnader upp till 20 kvm, enstaka inglasning av balkong, återvinningsstationer, skärmtak(regnskydd), eldstad eller rökkanal.
  • Byte av färg eller andra ärenden som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är  en kulturhistorisk värdefull byggnad.
  • Skyltar
  • Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall.
  • Markåtgärder, större än +/- 0.5 m

För projekt som inte listats under "enkla åtgärder" ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet. För att samrådet ska ha så hög kvalitet som möjligt vill vi gärna att materialet kommer in fem arbetsdagar i förväg, så att handläggaren hinner läsa in sig.

Beslut om kontrollplan fattas av handläggaren i samband med det tekniska samrådet, eller i samband med bygglovsbeslutet för enkla åtgärder.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn