Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Inger Fransson, utbildningschef

Telefon 08 - 555 010 30

 

Rektorer och förskolechefer

Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

Modersmål, hemspråk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.

Enligt 7 § i skollagen ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk, från och med årskurs 1, om:  

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och

2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Minoritetsspråk är undantaget detta.

Minoritetsspråk

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Minoritetsspråken är: Finska, Meänkieli ,Samiska, Romani chib och Jiddisch. Från den 1 juli 2015 har elever som hör till de nationella minoriteterna utökad rätt till modersmålsundervisning. Det betyder bland annat att ett nationellt minoritetsspråk även ska kunna läsas som ett nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

Betyg

Enligt 16 § i skollagen ska betyg sättas i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9 (E-A).

Enligt 5 kap 10 § i skolförordningen framgår följande; "Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålundervisning i ett språk om minst 5 elever önskar sådan och att det finns en lämplig lärare."

Ansökan

Ansökan till modersmålsundervisningen lämnas till expeditionen på ditt barns skola. Ansökningsblanketten hittar du här på sidan under "E-tjänster och blanketter". Har du frågor vänder du dig till rektorn på ditt barns skola.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn